Startup Entries

! | ' | $ | % | ( | * | , | - | . | / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | \ | space | ? | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ^ | _ | {
Video Process
File Name: wincrt32.exe
Description:
Added by the External: AGOBOT-GR WORM!
(0) | (0) | (0)
Video Process
File Name: Avg123.exe
Description:
Added by the External: AGOBOT-MS WORM!
(0) | (0) | (0)
Video Process
File Name: Navapsvcc.exe
Description:
Added by the External: SPYBOT-CW WORM!
(0) | (0) | (0)
Video Processor
File Name: msconfsys88.exe
Description:
Added by the External: AGOBOT-QG WORM!
(0) | (0) | (0)
Video Proes
File Name: winaii.exe
Description:
Added by the External: AGOBOT-FH WORM!
(0) | (0) | (0)
Video Services
File Name: explore.exe
Description:
Added by the External: GAOBOT.GL WORM!
(0) | (0) | (0)
Video Services
File Name: videol_32.exe
Description:
Added by the External: AGOBOT-DM WORM!
(0) | (0) | (0)
Video Services
File Name: sys32.exe
Description:
Added by the External: AGOBOT.PS WORM!
(0) | (0) | (0)
Videocntl
File Name: Videocntl.exe
Description:
Added by a variant of the External: GEMA.D TROJAN!
(0) | (0) | (0)
VideoDriver
File Name: [filename]
Description:
Added by the External: GSPOT20.A BACKDOOR!
(0) | (0) | (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59